ทำเนียบบุคลากร

 
นางวิไลวรรณ  สิทธิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
wi.sitti@esdc.go.th
 

นายทนงชัย  บัวทอง
THANONGCHAI  BUATHONG
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
npm2@esdc.go.th
099-9404367

 
สิบเอกไกรทอง  ต่ออำนาจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
skrukhunkai@esdc.go.th
 
นายสมานชัย  สุวรรณอำไพ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางอุไรวรรณ  เคนไชยวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางนิภาวรรณ  เดชบุญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นายพงษ์ศักดิ์  เอกจักรแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 นางสาวอรปภา  กวดวงศ์ษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางรุ่งฤดี  บุญจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Rungrudeeb19@gmail.com
0885132498

 นางอรัญญา  แวงดีสอน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
0958359214