พัฒนาบุคลากรด้าน ICT

ด้วย สพป.นครพนม เขต 2 จะดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้านการใช้ ICT เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
Comments